logo Chata Ale Lipa - noclegi Góry Sowie

REGULAMIN KORZYSTANIA
z SOWIOGÓRSKICH TRAS
do NARCIARSTWA BIEGOWEGO


 1. Sowiogórskie Trasy do Narciarstwa Biegowego* na terenie Nadleśnictw Bardo Śląskie, Jugów i Świdnica, których organizatorem jest Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich i przeznaczone są do turystycznego oraz rekreacyjnego ich użytkowania w okresie od 15 Grudnia do 03 Marca.
 2. Każdy dorosły użytkownik korzysta z Sowiogórskich Tras do Narciarstwa Biegowego na własną odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie na odpowiedzialność opiekuna. Za ewentualne wypadki na szlakach narciarskich odpowiadają sami użytkownicy.
 3. Zabrania się korzystania z tras osobom w wieku poniżej 18 lat bez opieki osób dorosłych.
 4. Sowiogórskie Trasy do Narciarstwa Biegowego na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwa Bardo Śląskie, Jugów i Świdnica są ogólnodostępne. Za wjazd na trasę i korzystanie z niej nie pobiera się opłat.
 5. Trasy służą turystycznemu i rekreacyjnemu ich wykorzystywaniu. Wszelkiego rodzaju imprezy mogą się odbywać jedynie na mocy odrębnych uzgodnień z Nadleśnictwem Bardo Śląskie, Jugów i Świdnica oraz Stowarzyszeniem Turystycznym Gmin Gór Sowich.
 6. Poruszanie się po trasach jest dozwolone od świtu do zmroku, podczas sprzyjających warunków atmosferycznych, nie stanowiących zagrożenia dla turysty.
 7. Korzystający z Sowiogórskich Tras do Narciarstwa Biegowego winien brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy, w szczególności na warunki atmosferyczne, stan nawierzchni tras, występujące oblodzenia, ukształtowanie terenu, ruch pojazdów, pieszych. Należy bezwzględnie stosować się do znaków ostrzegawczych.
 8. Użytkownicy tras powinni mieć świadomość, że warunki na szlakach mogą ulegać radykalnym zmianom z powodu wahań temperatury, opadów śniegu, gwałtownej odwilży.
 9. Jazda na nartach jest dopuszczona jedynie po wyznaczonych trasach. Technika, sposób oraz szybkość jazdy musi być dostosowana do warunków panujących na trasie.
 10. W miejscach, gdzie narciarskie trasy pokrywają się z turystycznym szlakiem pieszym należy bezwzględnie ustąpić miejsca pieszym.
 11. Zjeżdżanie poza oznakowaną trasę dopuszcza się jedynie w sytuacji wyższej konieczności (ratowania życia ludzi lub zwierząt, alarmie o pożarze lasu, ominięcia leżących drzew itp.).
 12. Sowiogórskie Trasy do Narciarstwa Biegowego mają charakter crossowy (terenowy) i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego należy zachować na nim szczególną ostrożność, zwłaszcza przy pierwszym przejeździe nieznanym odcinkiem.
 13. Należy pamiętać, że na trasach mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej jak np. złomy, wywroty, złamana konary itp.
 14. Poszczególne odcinki tras mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów. Będą wówczas oznaczone tablicami: ZAKAZ WSTĘPU.
 15. Podstawowe oznakowanie szlaku narciarskiego stanowią trzy poziome, stykające się paski: zewnętrzne w kolorze pomarańczowym i środkowy w kolorze danego odcinka (zielony, czerwony, niebieski), malowane na pniach drzew i innych obiektach terenowych. Kierunkowskazy, w tym strzałka kierunkowa, w postaci pomarańczowych tabliczek z grotem w kolorze danego odcinka, umieszczone na drewnianych tyczkach lub pniach drzew.
 16. Kolory tras nie oznaczają trudności technicznych i kondycyjnych, ani długości tras.
 17. Na odcinkach szlaku, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi obowiązują ogólne przepisy o ruchu drogowym.
 18. Biwakowanie może się odbywać tylko w miejscach oznakowanych.
 19. Za nie stosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu na użytkownika szlaku może zostać nałożona kara grzywny w wysokości ustalonej przez właściwe przepisy prawa.
 20. Każdorazowy wjazd na szlak jest traktowany jako akceptacja niniejszego regulaminu.
 21. * - Trasy te nie są trasami do narciarstwa biegowego w rozumieniu ustawy z dnia 18.08.2011r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich